Portal dla osób poszukujących hotelu, miejsca na organizację konferencji lub imprezy typu bankiet, wesele. To wszystko ułatwi Ci portal z największą bazą hoteli w naszym kraju. Zarezerwuj pobyt w Hotelu przez internet poprzez serwis HotelPoland.org

hotele w polsce
Hotele Wiadomości Rezerwacje Dla hoteli O nas

Regulamin serwisu

§1. Definicje

Administrator - Grupa FOREX Adam Moczulski, ul. Warneńczyka 7/53, 39-300 Mielec, NIP: 817-154-76-08, Regon 831308453

Klient - Hotel reklamujący się na serwisie HotelPoland.org.

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w zakresie wyszukiwania, przeglądania informacji dotyczących obiektów Hotelowych oraz dokonująca rezerwacji na zapytanie .

Abonament - Opłata pobierana za świadczenie Usługi za każdy Okres Rozliczeniowy

Okres Rozliczeniowy - Usługa rozliczana jest w okresie równym jednemu miesiącowi kalendarzowemu .

§2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady prezentacji obiektów i usług hotelowych w serwisie HotelPoland.org.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem.

3. W celu dodania obiektu do serwisu należy wypełnić formularz kontaktowy lub skontaktować się telefonicznie z Administratorem.

4. Warunkiem wyświetlania pełnej prezentacji obiektu jest podpisanie Umowy oraz terminowe uiszczanie Opłat Abonamentowych

§3. Warunki zawarcia umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług reklamowych prowadzonych przez Administratora na rzecz Klienta.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru obiektów, z którymi zostanie podjęta współpraca.

3. Umowa może być zawarta na okres 1 roku lub 2 lat.

4. Datę zawarcia umowy uważa się datę podpisania umowy przez Klienta.

5. Umowa jest zawarta na okres jednego roku od daty udzielenia zlecenia i jest przedłużana następnie każdorazowo na kolejny rok o ile nie zostanie w formie pisemnej wypowiedziana na 90 dni przed upływem okresu zlecenia.

§4. Płatności

1. Opłata Abonamentowa jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy.

2. Do Opłaty Abonamentowej za Usługę doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT.

3. Opłata Abonamentowa dokonywana jest na podstawie wystawionej Faktury Proforma - przesłanej w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail w zamówieniu usługi.

4. Faktura VAT za Usługę wystawiana jest po opłaceniu Faktury Proforma oraz wysyłana jest Pocztą na wskazany adres korespondencyjny przez Klienta.

5. Klient zobowiązuje się do zapłaty należności z Faktury Proforma na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

6. Po upływie okresu na jaki zostało podpisane Zlecenie, Klienta obowiązuje cennik sporządzony na dzień wygaśnięcia umowy.

7. W razie opóźnienia którejkolwiek płatności Administratorowi przysługuje prawo do naliczenia Klientowi odsetek za zwłokę, w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia, od nie uiszczonych opłat, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności faktury.

§5. Obowiązki i Uprawnienia Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta z należytą starannością.

2. Administrator zobowiązuje się do umieszczenia wszelkich informacji dotyczących obiektu Klienta na podstawie materiałów uzyskanych od Klienta drogą telefoniczną oraz elektroniczną.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania i usuwania ujawnionych w treści oferty nadesłanej przez Klienta błędów gramatycznych i stylistycznych oraz reklam innych serwisów konkurencyjnych.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych (nie przekraczających 24 godzin miesięcznie) przerw technicznych związanych z konserwacją, wymianą, aktualizacją systemu oraz serwera.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania wyświetlania wpisu Klienta w przypadku nieuregulowania płatności w terminie, bez ponoszenia odpowiedzialności z tytułu zablokowania wpisu.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu Klienta w przypadku nieopłacenia Abonamentu za 2 Okresy Rozliczeniowe, bez ponoszenia odpowiedzialności z tytułu usunięcia wpisu.

7. Administrator nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od administrującego np. klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych, działania wojenne.

8. Administrator nie odpowiada za niewykorzystanie oraz nieopłacenie usług świadczonych przez Klienta na rzecz Użytkownika rezerwującego pobyt poprzez formularz on-line.

§6. Obowiązki i Uprawnienia Klienta

1. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania Opłat Abonamentowych.

2. Klient zobowiązuje się do informowania Administratora serwisu o wszelkich zmianach danych teleadresowych obiektu.

3. Klient zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania zdjęć obiektu oraz wyraża zgodę na umieszczenie w prawym dolnym rogu każdego zdjęcia logo serwisu HotelPoland.org

4. Klient odpowiada w pełni za treść, jakość i zgodność danych przedstawionych w ofercie z rzeczywistą.

5. Klient ma możliwość edycji danych teleadresowych oraz cenników umieszczonych we wpisie nie częściej niż raz na miesiąc, zmianę opisu obiektu nie częściej niż raz do roku, edycję galerii – po wcześniejszym kontakcie z Administratorem serwisu. Wszelkiego typu zmiany wykonywane są za pośrednictwem Administratora serwisu. Dane do aktualizacji potwierdzane są przez Administratora drogą telefoniczną.

6. Klientowi, który posiada pełen wpis w serwisie przysługuje prawo do posługiwania się – przez okres trwania wpisu – logiem serwisu HotelPoland.org w celach reklamowo-promocyjnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

§7. Własność intelektualna

1. Treść stron internetowych HotelPoland.org stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych HotelPoland.org przysługują wyłącznie Administratorowi serwisu HotelPoland.org.

2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych powyżej materiałów wymaga zgody Administratora serwisu HotelPoland.org.

§8. Postanowienia końcowe

1. Klient podpisując umowę o Świadczenie Usług Reklamowych poświadcza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Jego akceptacją.

2. Złamanie przez Klienta postanowień zawartych w umowie lub regulaminie skutkuje natychmiastowym usunięciem z serwisu – bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieniędzy.

3. Grupa FOREX zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu uprzedmio informując o tym Klienta drogą elektroniczną.

4. Nowy Regulamin wchodzi w życie od momentu opublikowania go na stronie serwisu HotelPoland.org.

5. Niniejszy Regulamin został stworzony w oparciu i zgodnie z prawem polskim. Wszelkie rozczenia powinny być składane i podlegają wyłącznie jurysdykcji sądów właściwych terytorialnie Administratorowi serwisu HotelPoland.org.

6. Kontakt w sprawach dotyczących umów lub w związku z innymi sprawami organizacyjnymi: biuro@hotelpoland.org ; sprawy reklamy, aktualizacji ofert, wsparcie techniczne: serwis@hotelpoland.org .

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 13/08/2008r

HotelPoland.org